Odazovi Se Bogu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Reč " musliman " znaći onaj koji se predaje(pokorava)  Božjoj volji , bez obzira na rasu , nacionalnost ili etničko poreklo . Postati Musliman je jednostavan i lak proces . Čovek može da prhvati  ISLAM u privatnost , ili on / ona može to učiniti u prisustvu drugih .

Odazovi Se Bogu

Ako neko ima želju da bude  musliman/ka i  ima snažno uverenje da je Islam istinita vera od Boga , onda  sve što treba da uradite jeste da izgovorite ŠAHADU(svedočanstvo vere) , bez daljeg odlaganja . " ŠAHADA" je prvi i najvažniji od pet stubova islama .

Sa izgovorom  ovog svedočenja(ŠAHADA) , sa iskrenom verom i ubeđenjem , osoba ulazi u islam .

Po ulasku u islam čisto za zadovoljstvo Boga , svi raniji  grehovi koje je osoba stekla tokom  života se praštaju , tako da osoba koja prihvati islam  počinje novi život pobožnosti i pravednosti . Poslanik Muhamed(savs) je rekao: " Zar ne znate da osoba koja prihvati islam svi grehovi se time uništavaju ?

Kada neko prihvati islam , on/ona se  u suštini pokaju od načina verovanja i njihovog prethodnog života . Ne treba biti opterećen gresima počinjenim pre  prihvatanja Islama . Osoba koja prihvati islam  je upravo rođen/na  iz majčine utrobe . Prihvatanjem islam, ta osoba treba da radi na tome da ćini što više dobrih dela .

Sveti Kur'an i Hadis(proročke izreke)  naglašavaju kako je važno pratiti ućenje islama . Bog kaže :
" ... Bogu je prava vera jedino – islam ... " [ Kur'an 3:19 ]

U drugom stihu Časnog Kur'ana , Bog kaže :
"A onaj koji želi neku drugu veru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svetu nastradati. " [ Kur'an 3:85 ]

U drugom kazivanju(Hadisu) , Muhamed (mir na njega) rekao je :
" Ko god da svedoči da niko nije dostojan da bude obožavan , osim Bog , Koji nema partnera , i da je Muhamed Njegov rob i  Poslanik , i da je Isus  Božiji rob i Poslanik , i da je Isus  Njegova reč , kojom je darovao Mariju I duhom stvorio  Njega (Isusa); . da je Raj  istina , i da je Pakao istina  , Bog će ga na kraju uvesti u Raj , po delima njegovim " ( Hadis -Sahih Buhari )

Božij Poslanik Muhamed(mir I Božiji blagoslov bio nad njim), je rekao:

" Zaista je Bog zabranio da večno živi u paklu osobu koja kaže : " . Ja svedočim da niko nema pravo da bude obožavan osim Allah(Bog) , " tražeći na taj način lice Božije   "

Svedočenja (ŠAHADA )

Da bi osoba prešla u islam, i postao/la  musliman/ka,osoba mora da izgovori sledeće: " La ilaha ill Allah , Muhamed rasul Allah. "
To u prevodu znaći: "  Nema boga osim ALAHA  ,  Muhamed je ALAHOV poslanik . "

Kada neko to izgovori sa ubeđenjem , onda on/ ona  postaje musliman/ka . To možete uraditi sami , ali je mnogo bolje da se uradi sa svedocima (ljudima islamske veroispevesti),možete da odete do najbliže džamije  I da to uradite ili ako želite možete da pogledate u sekciji
O NAMA na ovome sajtu, tu su vam detalji na koje možete da nas kontaktirate I mi ćemo vam u tome pomoći.

Prvi deo svedočenja se sastoji od najvažnije istine koju  je Bog otkrio čovečanstvu : da ne postoji ništa božansko ili dostojno što treba da bude obožavano osim Svemogući Bog. Bog kaže u Kur'anu :

Pre tebe(Muhamede) nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: "Nema boga osim Mene, zato samo Mene obožavajte!". [ Kur'an 21:25 ]

Ovo prenosi poruku da su svi oblici obožavanja , bilo da se molimo(klanjamo) , postimo , pozivamo(radimo molitvu) , tražimo utočište , žrtvujemo životinje  , moraju biti usmerene ka Bogu i samo Bogu . Usmeravanje svakog oblika obožavanja  osim Bogu ( bilo da je to anđeo  , Isus , Muhamed ,svetac ,idol ,sunce , mesec ,drvo ) sve to vodi kao suprotnosti poruke islama , i to je neoprostiv greh , osim ako se osoba koja to uradi pokajali  pre smrti . Svi oblici obožavanja moraju da budu usmereni ka jedinom Bogu(Stvoriocu) .

Obožavanje podrazumeva obavljanje dela i govora  koje zadovoljavaju Boga, stvari koje je on komandovao itd. Obožavanje nije ograničeno na sprovođenje pet stubova islama , nego  uključuje svaki aspekt života . Obezbeđivanje hrane za svoje porodicu , i govoreći nešto prijatno da obradujete ljude, I to  se takođe smatra kao čin obožavanja  ako je to učinjeno sa namerom da bi  Bog bio zadovoljan . To znači da , da bi dobra dela bila prihvacaena  onda sva dela  moraju biti sprovedena iskreno zarad Boga.

Drugi deo svedočenja  znači da prorok Muhamed je sluga i izabrani Božiji Poslanik . To znači da osoba mora da prati komande Poslanika . Osoba mora da veruje u ono što je on rekao , mora da prati  njegovo učenje I mora da  izbegne ono što je zabranjeno . Tako da osoba mora da obožava Boga samo prema njegovom(Muhamedovom) učenju sama , sva učenja Poslanika(Muhameda) su zapravo otkrovenja i inspiracije koje mu je Bog preneo.

Mi  moramo da pokušamo da  živmo naše živote oponašajući Poslanika , Muhamed(savs)  je najbolji primer za ljude da ga slede . Bog kaže :

" I zaista , ti(Muhamede) si od velikog moralnog karaktera . " [ Kur'an 68:4 ]

Bog je takođe rekao :

" Vi u  Božijem Poslaniku(Muhamedu) imate divan uzor za onoga koji se nada Božijoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Boga spominje.. " ( Kur'an 33:21 )

Da bi ste se zaista pridržavali drugom delu ŠAHADE (svedočenju), potrebno je  slediti njegov primer u svim sferama života . Bog kaže :

"Reci ( O Muhamede  ljudima I džinima) : ' Ako ( zaista ) volite Boga , onda me pratite …… ' " [ Kur'an 3:31 ]